Comunicat de presă

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

finanțează îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor TIC

pentru societăți cu potențial competitiv

 

            Asociația FORTI ( Asociația  centrelor de FORmare în domeniul Tehnologiei Informației) în parteneriat cu Soft Aplicativ și Servicii SA Sibiu, CTCE Alba Iulia și ETA2U Timișoara anunță lansarea proiectului ”PRECOMP - Pregătește-te să fii competitiv în domenii de specializare inteligentă”.

Valoarea proiectului este de 2.702.621 lei, iar valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 2.613.523 lei.

Activitățile proiectului se vor derula pe o perioadă de 18 luni, începând în data de 1 noiembrie 2019 și cu finalizare la 30 aprilie 2021, în zone din regiunile de dezvoltare Centru, Vest și Nord-Vest.

            Obiectivul general al proiectului este promovarea ocupării sustenabile a forței de muncă din regiunile Centru, Vest și Nord-Vest , prin îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor TIC ale angajaților din societăți cu potențial competitiv identificate conform SNC, astfel încât să fie mai adaptabili la nevoile sectoarelor economice din care provin  și să facă față provocărilor din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

·      720 de angajați vor beneficia de programe de formare profesională, dobândind cunoștințe și competențe TIC îmbunătățite, necesare pentru adaptare la dinamica sectoarelor economice.

·      36 IMM-uri  identificate conform SNC, vor fi sprijinite pentru formarea profesională a angajaților.

·      660 de angajați vor obține certificare ANC pentru competențe TIC.

·      3 IMM-uri  vor fi sprijinite în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

În Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 (SNC) au fost identificate următoarele sectoare economice cu potențial competitiv care se corelează cu domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 2020:

·     Turism și ecoturism

·      Tehnologia informației și comunicațiilor

·     Textile și pielărie

·      Industria auto și componente

·     Lemn și mobilă

·      Procesarea alimentelor și băuturilor

·     Construcții

·      Sănătate și produse farmaceutice

·     Industrii creative

·      Energie și management de mediu

·     Biofarmaceutică și biotehnologii

·      Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit)

Întreprinderile care fac parte din aceste sectoare economice au posibilitatea, ca fără nici un cost, să fie sprijinite în îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor TIC ale angajaților. Pot participa la cursurile IT gratuite angajații cu contract individual de muncă ai societăților eligibile Participarea este deschisă tuturor angajaților, fără nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată.

Creșterea participării durabile a femeilor la ocuparea forței de muncă combate feminizarea sărăciei și reduce segregarea pe motive de gen.

 

  Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, apel POCU/464/3/12 ”Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”, Cod MySMIS2014: 126668.

 

CONTACTE:

 

Județul Alba :

Faur Mirela           

0258 813 178,  0744 699 604

faur.mirela@gmail.com

Județul Bihor:  

Hava Alexandra     

0259 431 306,  0741 094 105

informatica@rdsor.ro

Județul Sibiu:

Turtureanu Carmen

0269 210 161,  0748 099 427

turtureanu@sas-sibiu.ro

Județul Timiș:  

Radu Mariana        

0256 277 641,  0744 320 367

mradu@eta2u.ro

Manager proiect:

Cismașiu Dan

0269 210 161,  0722 676 648

cismasiu@sas-sibiu.ro